به شما خوشامد میگوید C.A.R.E.

به شما خوشامد میگوید C.A.R.E.

به عنوان بخشی از اداره مهاجرت ، ما به مهاجرین و پناهندگان جدید کمک میکنیم تا به

زندگی جدید در مرکز آلبرتا عادت کنند

و عضوی از جامعه ما شوند

گر کمک میخواهید یا اطلاعات بیشتری لازم دارد با ما تماس بگیرید

ما در مرکز شهر و نزدیک ایستگاه اتوبوس هستیم

#202, 5000 Gaetz Avenue, Red Deer, Alberta, T4N 6C2

403.346.8818تلفن

فاکس 403.347.5220

Email: admin@care2centre.ca

ساعت اداری:

دوشنبه تا جمعه ۸/۵ صبح تا ۱۲ – ۱ تا ۴/۵ بعد از ظهر